Title: Blásól heilsar nýjum degi // Blue Sun salutes a new day

Year: 2020

Size: 120cm diameter, 50cm height

Material: Wool, mohair, silk, polyester